Stadgar

Stadgar

§1. Mål och medel

Hammarö Islanders MC Club är en kamratlig och partipolitiskt obunden sammanslutning av motorcykelägare och andra intresserade. Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse samt att tillvarata medlemmarnas intressen i olika MC-frågor. Klubben skall inom sitt ungdomsarbete ta särskild hänsyn till trafiksäkerhetsutbildning. Klubben är ansluten till Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC).

§2. Medlemskap

Medlem av klubben är aktiv, dvs motorcykelägare, eller passiv, dvs icke motorcykelägare. Klubben kan till hedersmedlem välja särskilt förtjänt peson. Person som önskar bli medlem i klubben skall inge skriftlig ansökan om medlemskap till styrelsen. Medlem som önskar utträda ur klubben gör anmälan härom till styrelsen. Medlem som inte har betalat sin medlemsavgift för gällande verksamhetsår (1 januari till 31 december) i tid, dock senast februari månads utgång, anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådana fall genom att personen avföres från medlemsförteckningen.

§3. Medlemsavgift

Aktiv eller passiv medlems och familjemedlems avgift bestäms av årsmötet.
Familjemedlemskap:
Som familjemedlem räknas gift, sambo, egna barn samt sambos barn. Barn kan vara mantalsskrivna på annan adress än de vuxna. Barn är den som vid kalenderårets början är 20 år eller yngre.

§4. Verksamhetsår

Verksamhets- och räkenskapsår räknas från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§5. Revision

Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av två revisorer, vilka utsetts av årsmötet för en tid av ett år. Valbar till revisor är även icke medlem.

§6. Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls före utgången av mars månad. På detta möte skall följande ärenden behandlas:

Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
Val av sekreterare för mötet.
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt tillika vara rösträknare.
Fastställande av dagordning för mötet.
Årsberättelse samt kassaberättelse.
Revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande och vice ordförande.
Val av övriga ledamöter samt tre suppleanter.
Val av revisorer.
Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande.
Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Övriga frågor. Under denna punkt får inga beslut fattas som är av betydelse för klubbens ekonomi.

§7. Kallelse

Kallelse till årsmöte skall skriftligen utsändas till varje medlem minst tre veckor före mötet. Kallelse till annat allmänt möte får utsändas per e-post och ska då också anslås på klubbens anslagstavla senast tre veckor före mötet.

§8. Motioner

Fråga som önskas behandlas på årsmöte eller annat allmänt möte skall, för att kunna upptagas på föredragningslistan, skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före mötet.

§9. Allmänt möte

Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, kalla till allmänt möte och skall kalla till sådant möte när 2/3 av klubbens medlemmar gjort skriftlig och motiverad framställning därom. I kallelse till sådant möte skall fullständig föredragningslista medfölja.

§10. Ändring av stadgar

Förslag till ändring av dessa stadgar får endast förekomma på allmänt möte och skall minst tio dagar före mötet inlämnas skriftligen till styrelsen, som har att behandla och på allmänt möte framlägga detsamma jämte eget utlåtande För förslagets antagande fordras att detsamma biträdes av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§11. Rösträtt

Rösträtt vid årsmöte och annat allmänt möte med en röst vardera äger närvarande medlemmar som erlagt fastställd årsavgift. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

§12. Styrelsen

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande, vice ordförande, samt fem övriga ledamöter jämte tre suppleanter, styrelse till vilken enbart medlem är valbar och väljs av årsmöte. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten. Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år med ett års förskjuten mandatperiod för halva antalet. Styrelsen skall vid konstituerande möte utse vise ordförande, kassör och sekreterare för ett arbetsår.

Styrelsen äger rätt att utse ledamot utan rösträtt samt erforderliga arbetsorgan. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller av honom/henne utsedd person eller genom att minst två styrelsemedlemmar så fordrar. Styrelsen är beslutsför om minst fem ledamöter är närvarande. Inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Ledamot får ej utöva sin rösträtt genom fullmakt. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval, då lotten avgör.

§13. Styrelsens skyldigheter

Det åligger styrelsen att:

Organisera och leda verksamheten, sammanträden mm.
Omhänderta klubbens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga räkenskaper och medlemsregister
Förbereda ärenden som skall förekomma på allmänt möte.
Avge verksamhetsberättelse.
Föra protokoll.

§14. Medlems skyldigheter

Genom sitt inträde i klubben har medlem ställt sig dess stadgar till efterrättelse. Medlem får inte utlåna medlemskort och medlemsmärken till utomstående.

§15. Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på av styrelsen väckt förslag som minst 14 dagar före mötet delgivits medlemmarna. För att beslutet skall vara giltigt fordras att minst 2/3 av klubbens medlemmar två år i rad godkänner förslaget.

§16. Disposition av klubbens tillgångar

I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till någon lämplig institution. Beslut härom fattas samtidigt med beslut om klubbens upplösning enligt §15.

One thought on “Stadgar

  1. Hej
    Jag föreslår en stadgeändring på §6 punkt 3.
    Denna punkt om mötet utlysts på rätt sätt borde komma först som punkt 1
    Om det inte är rätt utlyst, så bordläggs mötet vilket innebär att valen under punkt 1 och 2 gjorts i onödan. (Ingen förändring men en praktisk ordningsfråga).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.